Β. Νινιός 01/02/2014

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
Βασικές αρχές και κλινικές εφαρμογές διοισοφάγει ας ηχωκαρδιογραφίας τριών διαστάσεων - Απεικόνιση καρδιακών δομών