∆. Φαρμάκης 02/02/2013

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
Ηχωκαρδιολογία των επιπλοκών των προσθετικών βαλβίδων. Αποφάσεις για την αντιμετώπισή τους.