Συζήτηση 02/02/2013

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
ΛΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΛΒΙ∆ΟΠΑΘΕΙΩΝ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ - ΕΝ∆ΟΚΑΡ∆ΙΤΙ∆ΑΣ
Πρόεδροι: Π. Γκελερής, ∆. Κετίκογλου