Μ.Κουτούζης | Λογική της Διάνοιξης των Χρόνιων Ολικών Αποφράξεων 15/09/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
17:45-19:15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / Χρόνιες Ολικές Αποφράξεις
Πρόεδροι: Χ.Κατσούρας,Ι.Τσιαφούτης
17:45-18:00 Λογική της Διάνοιξης των Χρόνιων Ολικών Αποφράξεων
Μ.Κουτούζης
18:00-18:15 Ορθόδρομη προσπέλαση
Α.Μαυρογιάννη
18:15-18:30 Αντίδρομη προσπέλαση
Ι.Τσιαφούτης
18:30-18:45 Παρουσίαση περιστατικού
Χ.Κατσούρας
18:45-19:00 Παρουσίαση περιστατικού
Α.Καρακάνας,Γ.Μπομπότης
19:00-19:15 Ερωτήσεις-Σχόλια
Σχολιαστές: Γ.Μπομπότης,Α.Ζιάκας,Η.Αθανασιάδης,Α.Μπάρμπας,Θ.Μπελεβεσλής
Tags : 15/09/2018
MEDTRONIC IICE 18