Η.Ζάρβαλης | Καναλοπάθειες 24/05/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικο επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
10:00-11:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Δ.Κετίκογλου,Θ.Παπαδόπουλος
10:00-10:20 Γενετική και μυοκαρδιοπάθειες
Γ.Ευθυμιάδης
10:20-10:40 Ανοσιακοί μηχανισμοί στις μυοκαρδιοπάθειες
Ι.Ευθυμιάδης
10:40-11:00 Καναλοπάθειες
Η.Ζάρβαλης
Tags : 24/05/2018