Κ. Στόκκος | Υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση των παθήσεων της μιτροειδούς βαλβίδος 11/03/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
11:00 - 12:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Πρόεδροι: Ε. Αναγνώστου, Δ. Κετίκογλου Υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση των παθήσεων της μιτροειδούς βαλβίδος Κ. Στόκκος Υπερηχογραφική εκτίμηση των παθήσεων της αορτικής βαλβίδος Ξ. Αποστολίδου Υπερηχογραφική εκτίμηση της αριστερής κοιλίας Θ. Ζαγκλαβάρα Υπερηχογραφική εκτίμηση της δεξιάς κοιλίας Φ. Λαζαρίδου
Tags : 09/03/2018