Σ.Τζήκας | Βιοαποδομήσιμα Στεφανιαία Ικριώματα με βάση το μαγνήσιο / Magnesium-based Bioresorbable Coronary Scaffolds 15/09/2017

 
10:00-10:30 ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / SHORT LECTURES
Πρόεδροι: Κ.Τούτουζας
10:00-10:15 Το τρέχον τοπίο των Βιοαποδομήσιμων Στεφανιαίων Ικριωμάτων / Current landscape of Bioresorbable Coronary Scaffolds
Α.Ζιάκας
10:15-10:30 Βιοαποδομήσιμα Στεφανιαία Ικριώματα με βάση το μαγνήσιο / Magnesium-based Bioresorbable Coronary Scaffolds
Σ.Τζήκας
Tags : 15/09/2017