Χ.Λαφάρας | Αναιμία και καρδιοπάθειες 31/03/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
17:00-18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Σ.Σαββάτης,Σ.Λαμπρόπουλος
17:00-17:15 Ενδοκρινολογικά νοσήματα και καρδιοπάθειες
Ζ.Ευσταθιάδου
17:15-17:30 Νοσήματα των νεφρών και καρδιοπάθειες
Γ.Καρακώστας
17:30-17:45 Αναιμία και καρδιοπάθειες
Χ.Λαφάρας
Tags :