Τ. Δαδούς | Βηματοδότηση 08/09/2016

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional
 
ΝΕΟΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΡΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΛΕΥΚΑΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
YOUNG MEET EXPERIENCED IN ECG INTERPRETATION
Πρόεδροι: Ι. Βογιατζής, Ι. Γ. Στυλιάδης, Ι. Τσούνος
Chairpersons: I. Vogiatzis, I. Styliadis, I. Tsounos

Υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες
Supraventricular tachycardias
Π. Κυριάκου / P. Kyriakou

Κοιλιακές ταχυκαρδίες
Ventricular tachycardias
Ν. Φραγκάκης / N. Fragakis

Καναλλοπάθειες
Chanellopathies
Η. Ζάρβαλης / E. Zarvalis

Μυοκαρδιοπάθειες
Cardiomyopathies
Γ. Ευθυμιάδης / G. Efthymiadis

Βηματοδότηση
Pacing
Τ. Δαδούς / Τ. Dadoush
Tags : 08/09/2016