Γ. Καζινάκης | Διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση στο στέλεχος 08/09/2016

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional
 
13:00 - 14:45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE Σύμπλοκες βλάβες. Προκλήσεις στις Διαδερμικές Στεφανιαίες Παρεμβάσεις Complex coronary lesions. Challenges in Percutaneous Coronary Interventions
Πρόεδροι: Γ. Μπάμπας, Σ. Παπαστεφάνου, Δ. Πεντούσης Chairpersons: G.Bampas, S. Papastefanou, D. Pentousis

13:00 - 13:15 Διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση στο στέλεχος Percutaneous coronary intervention in left main stem Γ. Καζινάκης / G.Kazinakis

13:15 - 13:30 Διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση σε διχασμούς Percutaneous coronary intervention in bifurcations E. Ιωαννίδης / E. Ioannidis

13:30 - 13:45 Διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση σε αορτοστεφανιαία μοσχεύματα Bypass graft percutaneous coronary intervention Η. Σανίδας / I. Sanidas

13:45 - 14:00 Διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλήσεις στην επαναστένωση των ενδοστεφανιαίων προθέσεων Diagnostic and therapeutic challenges in in-stent restenosis Γ. Μαμαδάς / G. Mamadas

14:00 - 14:15 Βιοαποδομήσιμα ενδοαγγειακά ικριώματα Bioresorbable vascular scaffolds Α. Νικητόπουλος / A. Nikitopoulos

14:15 - 14:45 Σχολιαστές / Commentators: Σ. Παπαζαχαρίου / S. Papazachariou, Γ. Αηδονίδης / G. Ioannidis, Ν. Μουτούδης / N. Moutoudis, Η. Αθανασιάδης / I. Athanasiadis, Γ. Κοντόπουλος / G. Kontopoulos
Tags : 08/09/2016