Α. Σαμαράς | Παρακέντηση του περικαρδίου 08/09/2016

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional
 
11:30 - 13:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE Ειδικές Τεχνικές Καρδιακού Καθετηριασμού Special Techniques for Cardiac Catheterization Πρόεδροι: Β. Στραβέλας, Σ. Παπαζαχαρίου, Δ. Στάκος Chairpersons: V. Stravelas, S. Papazachariou, D. Stakos

11:30 - 11:45 Παρακέντηση του περικαρδίου Pericardiocentesis Α. Σαμαράς / A. Samaras

11:45 - 12:00 Διακολπική προσπέλαση Trans-septal approach Α. Μαστροκωστόπουλος / A. Mastrokoltopoulos

12:00 - 12:15 Βιοψία του μυοκαρδίου Endomyocardial biopsy Η. Καπιτσίνης / H. Kapitsinis

12:15 - 12:30 Διαδερμική υποστήριξη της κυκλοφορίας: ασκός, Impella, TandemHeart και εξωσωματική παράκαμψη Percutaneous Circulatory Support: Intra-aortic balloon, counterpulsation, Impella, TandemHeart and extracorpeal bypass Ν. Μεζίλης / N. Mezilis

12:30 - 13:00 Σχολιαστές / Commentators: Π. Κυριάκου / P. Kyriakou, Δ. Δημητριάδης / D. Dimitriadis, A. Νικητόπουλος / A. Nikitopoulos, Δ. Τσικαδέρης / D. Tsikaderis
Tags : 08/09/2016