Χ. ΝΑΝΑ - ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΥ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 26/05/2016

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊτρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
08:00 - 10:00 | ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ No 01-07
Πρόεδροι: Π. Μακρίδης, Σ. Λαμπρόπουλος
Tags : 26/05/2016