Φ. ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ - ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ΚΑΙ ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ 1186 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 26/05/2016

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊτρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
08:00 - 10:00 | ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ No 01-07
Πρόεδροι: Π. Μακρίδης, Σ. Λαμπρόπουλος
Tags : 26/05/2016