Φ. ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ - ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ≤ 50 ΕΤΩΝ: ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ 26/05/2016

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊτρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
08:00 - 10:00 | ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ No 01-07
Πρόεδροι: Π. Μακρίδης, Σ. Λαμπρόπουλος
Tags : 26/05/2016