Δ. Λευθεριώτης | Ταχυκαρδία με ευρύ σύμπλεγμα QRS 09/04/2016

 
17:30 - 19:00 ΣΥΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΗΚΓ
Πρόεδροι: Ι. Κανονίδης, Α. Κατσίβας

17:30 - 17:45 Ταχυκαρδία με στενό σύμπλεγμα QRS Γ. Κουργιαννίδης

17:45 - 18:00 Ταχυκαρδία με ευρύ σύμπλεγμα QRS Δ. Λευθεριώτης

18:00 - 18:15 ΗΚΓ σε ασθενή με αμφικοιλιακή συσκευή Δ. Κωνσταντίνου

18:15 - 18:30 ΗΚΓ σε επιζώντα αιφνιδίου θανάτου Κ. Παραβολιδάκης

18:30 - 19:00 Σχολιαστές: Τ. Δαδούς, Γ. Δάκος, Ε. Χριστοφοράτου, Ι. Βογιατζής