Λ. Μάντζιαρη 21/01/2012

Το video αυτό περιέχει ιατρικό, επιστημονικό και συνεδριακό υλικό. Δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό έχετε μόνο εφόσον εξασκείτε ιατρικό επάγγελμα This video contains medical data. You may access it only if you exercise a medical profession
 
Αμφικοιλιακή σηματοδότηση στην καρδιακή ανεπάρκεια 2012 - Η βοήθεια της ηχωκαρδιογραφίας είναι απαραίτητη;