Ε. Παγκουρέλιας 20/01/2012

Το video αυτό περιέχει ιατρικό, επιστημονικό και συνεδριακό υλικό. Δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό έχετε μόνο εφόσον εξασκείτε ιατρικό επάγγελμα This video contains medical data. You may access it only if you exercise a medical profession
 
Αθλητική καρδιά - Διαφορική διάγνωση από μυοκαρδιοπάθεια