Χ. Παρίσης 26/11/2011

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - Ενδοστεφανιαία χορήγηση τενεκτεπλάσης σε συνδυασμό θρομβοαναρρόφηση σε εκτατική και επικρατούσα δεξιά στεφανιαία αρτηρία σε ασθενή μετά απο κατώτερο έμφραγμα