Γ.Γιαννακούλας | Macitentan: Στοχεύοντας από την αρχή στη βελτίωση των μακροπρόθεσμων κλινικών εκβάσεων στην πνευμονική αρτηριακή υπέρταση 01/04/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
14:00-14:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδροι: Ι.Κανονίδης
14:00-14:30 Macitentan: Στοχεύοντας από την αρχή στη βελτίωση των μακροπρόθεσμων κλινικών εκβάσεων στην πνευμονική αρτηριακή υπέρταση
Γ.Γιαννακούλας
Tags : 01/04/2017