Θ. Καραμήτσος | Η χρησιμότητα του μαγνητικού τομογράφου στη διαγνωστική προσπέλαση των κοιλιακών αρρυθμιών 10/09/2016

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional
 
17:00 - 18:15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE
Κοιλιακές αρρυθμίες / Ventricular arrhythmias
Πρόεδροι: Αντ. Μανώλης, Β. Βασιλικός Chairpersons: Ant. Manolis, V. Vassilikos

17:00 - 17:15 Η χρησιμότητα του μαγνητικού τομογράφου στη διαγνωστική προσπέλαση των κοιλιακών αρρυθμιών Use of MRI in diagnosis of ventricular arrhythmias
Θ. Καραμήτσος / Th. Karamitsos

17:15 - 17:30 Πότε να καταλύονται οι έκτακτες κοιλιακές συστολές When to ablate PVCs
Ν. Φραγκάκης / N. Fragakis

17:30 - 17:45 Πως αντιμετωπίζεται η ηλεκτρική θύελλα How to treat electrical storm
Μ. Κωνσταντινίδου / M. Konstantinidou

17:45 - 18:00 Ποιος είναι ο στόχος κατά την κατάλυση κοιλιακής ταχυκαρδίας επί δομικά μη φυσιολογικής καρδιάς What to target for VT ablation in a structural abnormal heart?
Κ. Λέτσας / K. Letsas

18:00 - 18:15 Σχολιαστές / Commentators: Δ. Λυσίτσας / D. Lysitsas, Π. Κοραντζόπουλος / P. Korantzopoulos, Κ. Πολυμερόπουλος / K. Polumeropoulos, Γ. Σταυρόπουλος / G. Stavropoulos
Tags : 10/09/2016