Ν. Καυκάς | Οξεία νεφρική βλάβη προκαλούμενη από σκιαστικά και ο ρόλος της χρόνιας νεφρικής νόσου στις διαδερμικές στεφανιαίες παρεμβάσεις 09/09/2016

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional
 
18:15 - 19:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE
Επεμβατική καρδιολογία σε ειδικές υπο-ομάδες Interventional Cardiology in specific sub-groups
Πρόεδροι / Chairpersons: Χ. Γραΐδης / Ch. Graidis, Ν. Καυκάς / N. Kafkas, Α. Ζιάκας / A. Ziakas

18:15 - 18:30 Οξεία νεφρική βλάβη προκαλούμενη από σκιαστικά και ο ρόλος της χρόνιας νεφρικής νόσου στις διαδερμικές στεφανιαίες παρεμβάσεις Contrast-induced acute kidney injury and the role of chronic kidney disease in percutaneous coronary intervention
Ν. Καυκάς / N. Kafkas

18:30 - 18:45 Διαδερμικές στεφανιαίες παρεμβάσεις στο σακχαρώδη διαβήτη Percutaneous coronary intervention in diabetes mellitus
Χ. Παπαδόπουλος / Ch. Papadopoulos

18:45 - 19:00 Διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση στους υπερήλικες Percutaneous coronary intervention in the elderly
Α. Καπετανόπουλος / A. Kapetanopoulos

19:00 - 19:15 Θέματα φύλου και εθνικότητας στην επεμβατική καρδιολογία Sex and ethnicity issues in interventional cardiology
Α. Παπαδόπουλος / A. Papadopoulos

19:15 - 19:30 Σχολιαστές / Commentators: Γ. Μπάμπας / G. Bampas, Α. Νικητόπουλος / A. Nikitopoulos, Θ. Γκούτζιος / T. Goutzios, Α. Ζαχαρούλης / A. Zaharoulis
Tags : 09/09/2016