Δ. Τούσουλης | To παρόν και το μέλλον της επεμβατικής καρδιολογίας 08/09/2016

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional
 
20:10 - 20:40
Εναρκτήρια ομιλία / Opening speech
Πρόεδρος / Chairperson: Ι. Κανονίδης / I. Kanonidis

To παρόν και το μέλλον της επεμβατικής καρδιολογίας The present and future of interventional cardiology
Δ. Τούσουλης / D. Tousoulis
Tags : 08/09/2016