Χ. Παπαδόπουλος - Διαβητογόνος επίδραση των στατινών: Μύθοι και πραγματικότητα 28/05/2016

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊτρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
12:45 - 13:30 | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ της φαρμακευτικής εταιρίας ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
Εισαγωγή: Αίτια και επιδημιολογία της καρδιαγγειακής νόσου

Πρόεδρος: Ι. Κανονίδης

Διαβητογόνος επίδραση των στατινών: Μύθοι και πραγματικότητα
Χ. Παπαδόπουλος
Tags : 28/05/2016