Μ. Δούμας - Αζιλσαρτάνη: Ο νέος, ισχυρός ανταγωνιστής υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ 27/05/2016

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊτρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ της φαρμακευτικής εταιρίας ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

Πρόεδρος: Ι. Κανονίδης
Αζιλσαρτάνη: Ο νέος, ισχυρός ανταγωνιστής υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ
Μ. Δούμας
Tags : 27/05/2016