Ι. ΛΑΓΟΣ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ B12/CRP INDEX ΩΣ ΑΠΛΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 27/05/2016

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊτρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ No 08-13
Πρόεδροι: Γ. Κατσέας, Σ. Σαββάτης
Tags : 27/05/2016