Δ. Δημητριάδης | Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή στα ΟΣΣ: Θεραπεία για τον ασθενή, όχι μόνο για το stent 11/09/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
20:30 - 21:00
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ / SATELLITE LECTURE
Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας ASTRA ZENECA / Sponsored by ASTRA ZENECA
Πρόεδρος: Ι. Κανονίδης / Chairperson: I. Kanonidis

Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή στα ΟΣΣ: Θεραπεία για τον ασθενή, όχι μόνο
για το stent / Antiplatelet therapy in ACS: Treatment for the patient, not only for the stent
Δ. Δημητριάδης / D. Dimitriadis
Tags : 11/09/2015