Τ. Δαδούς | Σύνδρομο συγγενούς μακρού QT: Διάγνωση Διαστρωμάτωση κινδύνου - Θεραπεία το 2015 11/09/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
17:00 - 18:15
ΚΑΝΑΛΟΠΑΘΕΙΕΣ / CHANELOPATHIES
Πρόεδροι: Ε. Χατζηνικολάου - Κοτσάκου, Α. Κατσίβας
Chairpersons: E. Chatzinikolaou - Kotsakou, A. Katsivas

Σύνδρομο Brugada: Διάγνωση - Διαστρωμάτωση κινδύνου - Θεραπεία το 2015 / Brugada syndrome: Diagnosis - Risk stratification - Therapy in 2015
Κ. Λέτσας / K. Letsas

Σύνδρομο Brugada: Παρουσίαση ενδιαφέροντος κλινικού περιστατικού / Brugada Syndrome: A challenging case
Κ. Λέτσας / K. Letsas
Σχολιαστής / Commentator: Κ. Γκατζούλης / K. Gatzoulis

Σύνδρομο συγγενούς μακρού QT: Διάγνωση Διαστρωμάτωση κινδύνου - Θεραπεία το 2015 / Congenital long QT syndrome: Diagnosis - Risk stratification - Therapy in 2015
Τ. Δαδούς / G. Dadoush

Σύνδρομο συγγενούς μακρού QT: Παρουσίαση ενδιαφέροντος κλινικού περιστατικού / Congenital long QT syndrome: A challenging case
Ε. Χατζηνικολάου - Κοτσάκου / E. Chatzinikolaou - Kotsakou
Σχολιαστής / Commentator: Α. Μανώλης / A. Manolis
Tags : 11/09/2015