Θ. Παπαδόπουλος | Η χρήση των βιοαποροφήσιμων ενδοαγγειακών ικριωμάτων στον πραγματικό κόσμο 10/09/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
18:30 - 19:30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE
Προκλήσεις στις Διαδερμικές Στεφανιαίες Παρεμβάσεις στον
πραγματικό κόσμο
Challenges in Percutaneous Coronary Interventions in the real-world
Πρόεδροι: Λ. Μόσιαλος, Α. Ζιάκας
Chairpersons: L. Mosialos, A. Ziakas

Διαδερμική Στεφανιαία Παρέμβαση στο στέλεχος και σε διχασμούς
Left Main and Bifurcation Percutaneous Coronary Intervention
Γ. Καζινάκης / G. Kazinakis
Σχολιαστής / Commentator: Α. Νικητόπουλος / A. Nikitopoulos

Επαναστένωση στην ενδοστεφανιαία πρόθεση. Διαγνωστικές και
θεραπευτικές προκλήσεις
In-stent restenosis. Diagnostic and therapeutic challenges
Κ. Ραϊσάκης / K. Raisakis
Σχολιαστής / Commentator: Σ. Παπαζαχαρίου / S. Papazachariou

Θεραπεία αντιώθησης, θα πρέπει να συνεχίσουμε να την
χρησιμοποιούμε. Άλλες συσκευές υποστήριξης του κυκλοφορικού σε
υψηλού κινδύνου Διαδερμικές Στεφανιαίες Παρεμβάσεις
Counterpulsation therapy, should we continue to use it. Other
circulatory support devices for high- risk Percutaneous Coronary
Interventions
Ι. Ιακώβου / I. Iakovou
Σχολιαστής / Commentator: Δ. Τσικαδέρης / D. Tsikaderis

Η χρήση των βιοαποροφήσιμων ενδοαγγειακών ικριωμάτων στον
πραγματικό κόσμο
The use of bioresorbable Vascular Scaffolds in the real world
Θ. Παπαδόπουλος / T. Papadopoulos
Σχολιαστής / Commentator: Δ. Κουλαξής / D. Koulaxis
Tags : 10/9/2015